S (350)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

sẵn xàng

xẵn sàng

sẵn sàng

xẵn xàng