G (142)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng

giữ ráng

dữ ráng

rữ ráng

rữ giáng

giữ giáng

dữ dáng

giữ dáng

rữ dáng

dữ giáng